Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

zwierzejuczne
18:49
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
18:49
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viaxmonroex xmonroex
18:47
4231 51b0 390

🔙

Reposted fromKiro Kiro viaxmonroex xmonroex
18:44
6151 7489 390
18:44
2476 e713 390
18:44

August 30 2017

zwierzejuczne
11:24
zwierzejuczne
11:23
6356 0d4a 390
zwierzejuczne
11:22
8224 5750 390
Reposted fromdafil dafil viakingoslaw kingoslaw
zwierzejuczne
11:21
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaimchuckbasss imchuckbasss
zwierzejuczne
11:21
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaimchuckbasss imchuckbasss
zwierzejuczne
11:21
3711 f23c 390
zwierzejuczne
11:17
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako vialowglowflow lowglowflow
zwierzejuczne
11:17
8801 a555 390
Reposted from58894 58894 vialowglowflow lowglowflow
zwierzejuczne
11:16
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaimchuckbasss imchuckbasss
zwierzejuczne
11:16
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
zwierzejuczne
11:13
11:13
1988 76de 390
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viainsanedreamer insanedreamer
11:11
1498 756a 390
Reposted fromtron tron viaimchuckbasss imchuckbasss
zwierzejuczne
11:11
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl