Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

zwierzejuczne
12:14
SOOOOO TRUE! 😂
zwierzejuczne
12:12
SOOOOO TRUE!
I'm lovin' it 😂

April 21 2017

zwierzejuczne
15:15
3252 5dde 390

April 19 2017

zwierzejuczne
19:49
2230 aad1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
zwierzejuczne
19:49
3369 c0f4 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viafckit fckit
zwierzejuczne
19:47
tiny panther
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazoozia zoozia
zwierzejuczne
19:46
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
zwierzejuczne
19:44
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane via100suns 100suns
19:44
5128 139c 390
Reposted fromapalatablevastness apalatablevastness viaamie amie
zwierzejuczne
19:42
Reposted fromcarfreitag carfreitag viateardrop teardrop
zwierzejuczne
19:41
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viateardrop teardrop

April 17 2017

zwierzejuczne
13:03
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
zwierzejuczne
13:02
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda vianergo nergo
09:27
8856 fb26 390

strangeparker:

this is 90% of my adulthood experience 

Reposted frommythicgeek mythicgeek viatsylvvia tsylvvia
zwierzejuczne
09:24
z tych wszystkich rzeczy które mógłbyś mi powiedzieć 
zawsze wybierasz milczeć
~eta kalamorz
Reposted fromdisheveled disheveled vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
09:23
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
09:22
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
09:22
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
09:22
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vianecropixie necropixie
zwierzejuczne
09:20
2254 4dba 390
Tomasz Mann
Reposted fromrol rol vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl