Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

zwierzejuczne
19:12
zwierzejuczne
19:12
zwierzejuczne
19:06
9734 9427 390
zwierzejuczne
19:05
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakatvont katvont
zwierzejuczne
19:05
9370 6d11 390
Reposted frompomimo pomimo viakatvont katvont
19:05
zwierzejuczne
06:55
3265 0f80 390
Reposted fromfungi fungi viaEdgi Edgi
06:54
2604 0e9a 390
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
06:53
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatereseek tereseek
zwierzejuczne
06:52
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatereseek tereseek
zwierzejuczne
06:47
5564 29a6 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaEdgi Edgi
zwierzejuczne
06:47
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viainsanedreamer insanedreamer
06:46
9124 4677 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:45
6678 34fc 390
Reposted fromministerium ministerium viaamie amie
zwierzejuczne
06:42
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
06:42
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
06:40
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
06:40
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
06:39
1311 1e47 390
Reposted fromheroes heroes viaxmonroex xmonroex
zwierzejuczne
06:38
8170 2392 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl