Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2018

zwierzejuczne
07:11
8485 ce99 390
Reposted fromgainaxing gainaxing viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
07:10
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind viainsanedreamer insanedreamer
07:10
07:09
1494 f311 390
Reposted fromkulamin kulamin viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:45
zwierzejuczne
06:44
zwierzejuczne
06:43
6438 d645 390
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:43
zwierzejuczne
06:43
5095 8775 390
truth about love.
zwierzejuczne
06:43
7902 9e28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:42
1525 7921 390
zwierzejuczne
06:42
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:41
2970 dcea 390
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:41
1561 7456 390
Reposted fromnoticeable noticeable viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:41
1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:38
06:38
6484 5d55 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:37
1234 c57e 390
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
zwierzejuczne
06:37
Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer
06:36
7140 2d00 390
Reposted fromlordminx lordminx viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl