Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2016

zwierzejuczne
15:04
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vianergo nergo
zwierzejuczne
14:54
W życiu można liczyć tylko na siebie. A i tego nie radzę.
— Tristan Bernard
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
zwierzejuczne
14:51
5808 d711
Reposted fromsiegmunda siegmunda

December 25 2016

zwierzejuczne
18:14
Reposted fromFlau Flau viamadamemonroe madamemonroe
zwierzejuczne
18:13
9600 5f77 390
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje via100suns 100suns
zwierzejuczne
18:11
6647 9aa2 390
Reposted fromzciach zciach viawalkingchaos walkingchaos
zwierzejuczne
18:10
zwierzejuczne
18:08
9160 fd90 390
Reposted fromglasswicc glasswicc viainsanedreamer insanedreamer
18:07
7976 a196 390
Reposted fromerial erial viakingoslaw kingoslaw
zwierzejuczne
18:04
zwierzejuczne
18:03
2112 9340 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachodznapiwo chodznapiwo
zwierzejuczne
18:02
4148 80fd 390
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
zwierzejuczne
18:02
zwierzejuczne
18:01
6418 aba7 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viateardrop teardrop
zwierzejuczne
18:01
5000 8dc1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viateardrop teardrop
17:59

leonkuwatatata:

do you ever get mad at yourself because youre not even good at the things you thought you were good at

Reposted fromlearntofly learntofly viateardrop teardrop
zwierzejuczne
17:58
Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
— Adaś Miauczyński "Dzień świra"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
zwierzejuczne
17:58
0357 3495 390
Reposted fromnosiemka nosiemka vianergo nergo
zwierzejuczne
17:57
0764 1da7 390
Reposted fromEctopia Ectopia viawalkingchaos walkingchaos
zwierzejuczne
17:57
5822 ea6d 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viawalkingchaos walkingchaos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl